İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

TAV Havalimanları Holding ve Grup Şirketleri’nde İş Sağlığı ve Güvenliğini ”En değerli sermayemiz insan kaynağımızdır” ilkemizden yola çıkarak yüksek öncelik ve hassasiyetle yönetilmekteyiz. Bu doğrultuda iş kazalarına ve meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlikeleri belirlemek, risk ve fırsatları analiz etmek, çalışanlarımıza, yolcularımıza ve alt yüklenicilerimize sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak üzere gerekli çalışmalar yürütülmekteyiz.

Bu kapsamda TAV Havalimanları Holding ve Grup Şirketleri olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda, ilgili ulusal ve uluslararası yasal gereklilikler ve diğer uluslararası standartlar ile değerlendirme kriterlerine (ILO, IFC Performans Standartları, EBRD Performans Gereklilikleri, Ekvator Prensipleri vb.) uyumlu olmak şartıyla;
• İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturmayı,
• Risk analizleri, saha gözetimleri ve ramak kala bildirimleri ile belirlenen tehlike ve riskleri ortadan kaldırmayı, bunun mümkün olmadığı durumlarda riskleri kabul edilebilir değerlere düşürecek önlemlerle kontrol altında tutmayı,
• Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı yaklaşımıyla performans hedefleri oluşturmayı ve bu hedeflerin gerçekleşme düzeylerini takip ederek sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
• Çalışanlarımızın ve diğer paydaşlarımızın iş sağlığı ve güvenliği süreçlerimize katılımlarını ve temsillerini garanti altına almayı,
• Çalışanlarımızın yaptıkları işlerdeki bilgi düzeylerini eğitimlerle arttırarak sağlıklı, güvenli ve verimli iş süreçleri oluşturmayı,
• Pozitif bir iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmak amacıyla tüm paydaşlarımızın farkındalığını artırmak için gerekli faaliyetleri yürütmeyi,
• İş sürekliliğini kesintiye uğratacak acil durumlara karşı hazırlıklı olmak amacıyla tedbirler almayı ve bu tedbirlerin güncelliğini garanti altına almayı,
• Çalışanlarımız ve diğer paydaşların iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması için gerekli iletişim faaliyetlerini yürütmeyi,
• Koruyucu hekimlik, ergonomik ve psiko-sosyal risklerin değerlendirilmesi gibi çalışmalarla çalışanların sağlık, refah ve esenliğini arttırmayı,
• Tüm iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini düzenli olarak izleyip gözden geçirerek ve sonuç odaklı veri analizlerinden yararlanarak iş sağlığı ve güvenliğinin sürdürülebilirliğini sağlamayı,
beyan ve taahhüt ederiz