İnsan Hakları Politikası

İnsan Hakları Politikası

YEREL TOPLULUKLAR & PAYDAŞLAR
• Faaliyet gösterilen coğrafyalarda bulunan toplulukların haklarına saygı duyarak, yaşamlarındaki olumsuz etkileri azaltmak için çaba göstererek, paydaş katılımını destekleme yoluyla uzun dönemli ilişki kurmayı hedefleyerek ve tüm paydaşlarımızın beklentilerini dikkate alarak çalışmayı,
• Savunmasız ve dezavantajlı gruplar da dahil olmak üzere tüm paydaşlarımızla, kendileri için önem arz eden insan hakları sorunları konusunda, görüşlerinin dinlendiği ve dikkate alındığı bir ilişki kurmayı, yerel sorunların en uygun şekilde yerel düzeyde çözüme kavuşturmayı,
• Alt yükleniciler ve tedarikçilerin etik kurallarına uyumlu olarak insan haklarına uygun hareket etmelerini, faaliyet gösterdikleri ülkelerde yerel topluluklara tanınmış haklara saygı göstermelerini sağlamak ve insan haklarına yönelik herhangi bir aykırılık fark edildiğinde gerekli adımları atmalarını talep etmeyi,

ÇEŞİTLİLİK KAPSAYICILIK & HAKKANİYET
• Fırsat eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılığı teşvik etmek, faaliyetlere yönelik planlama, veri toplama, strateji geliştirme ve bütçe hazırlık süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan hakları konularını göz önünde bulundurmayı,
• Çalışanlarımıza işe alım, terfi, tazminat, yan haklar, eğitim, gibi istihdam ile ilgili konularda ve diğer tüm süreçlerde ırk, dil, din, dini inançlar, mezhep, etnik köken, yaş, görev, cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, renk, fiziksel özellikler, doğduğu ülke, medeni durum, gebelik, bakmakla yükümlü olunanlar, engellilik, sosyal sınıf, sendika üyeliği veya politik görüş gibi konular nedeniyle ayrımcılık yapmamak ve ayrımcılık yapanlara gerekli yaptırımları uygulamayı,
• Erişilebilir işletmecilik uygulamaları geliştirerek herkes için erişilebilir olmayı sağlamayı,
• Sözlü, fiziksel, psikolojik, cinsel ve/veya duygusal her türlü taciz konusunda sıfır tolerans yaklaşımını benimsemek, taciz ve şiddetin meydana gelmemesi için gerekli tedbirleri almak ve böyle bir olayın meydana gelmesi halinde buna uygun yaptırımları uygulamayı,

GİZLİLİK & KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
• Çalışanların kişisel bilgilerini korumak için üst düzey veri gizliliği standartlarını ilgili mevzuatlara uyumlu olarak uygulamak ve faaliyet gösterdiği her ülkede çalışanlarının ilgili veri gizliliği yasalarına uymasını sağlamayı,
• Güvenlik hizmetlerini her bir kişinin haysiyetine, gizliliğine ve itibarına saygı duyacak şekilde sağlamayı,
• Şikayet, ihbar, öneri vb. durumlarda paydaşların gizliliğini ve korunmasını sağlamayı,

GÜVENLİ & SAĞLIKLI İŞYERİ
• İnsan haklarını gözeten, insana yakışır, kazasız, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı,
• Öneri ve şikâyet mekanizmaları ile çalışanların geri bildirimlerini toplamak ve değerlendirme süreçlerine entegre etmek, bütünlük ve açık iletişim kanallarıyla tüm çalışanlarının görüş ve önerilerini almak, çalışanların kararlara katılımını desteklemek ve yaratıcı çalışmayı teşvik etmeyi,
beyan ve taahhüt ederiz.