Müşteri Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

Müşteri Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

TAV MİLAS-BODRUM TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ

MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

 

 1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla TAV Milas-Bodrum Terminal İşletmeciliği Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin konusunda detaylı bilgilere, [www.milas-bodrumairportairport.com] internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan TAV Milas-Bodrum Terminal İşletmeciliği Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde başta müşteri ilişkilerinin yönetimi, müşterilerimizle akdedilmiş olan ticari alanların tahsisine ilişkin sözleşmelerinin kurulması  ve ifası, ödeme ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, finansal risklerin takibi ve bu kapsamda gerekli mali analiz çalışmalarının yürütülmesi, talep ve şikayetlerinizin sonuçlandırılması, sözleşme süreçlerinin ve davaların takibi, resmi kurum veya kuruluşlara bilgi verilmesi veya taleplerinin yerine getirilmesi, finans ve muhasebe operasyonlarının yürütülmesi, bilgi güvenliğine yönelik operasyonların ve bilgi teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetimi, Şirketimiz tarafından işletilmekte olan yerleşkelerin fiziksel ve hukuki güvenliğinin sağlanması, hukuki, sözleşmesel ya da tabi olduğumuz iç ve dış prosedürlere ilişkin yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, iç kontrol, denetim ile Şirket içi ve dışı raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, terminal dahilinde meydana gelen olayların kayıtlanması ve yönetimi, sivil havacılık süreçlerine ilişkin operasyonların yönetimi, otopark ve vale hizmetlerinin sunulması ve bu kapsamda abonelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, acil durum ve olay yönetimi, genel havacılık, hukuken bağlayıcılığı olan ve yetkili resmi veya özel kurumlardan gelen taleplerin yanıtlandırılması, sunulan ürün ve hizmetlere yönelik değerlendirme, performans ölçümü ve analizlerin gerçekleştirilmesi amacıyla istatistiki ve benzeri çalışmaların yürütülmesi, çalışanlarımızın iş faaliyetlerinin yürütülmesi, etkinlik organizasyonu ve müşteri ilişkileri yönetimi, kurumsal iletişim ve açık rızanızın bulunması halinde  etkinlik veya tanıtım süreçlerinin, kampanya ve yarışma faaliyetlerinin tasarlanması, kişiye özel pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, itibar yönetimine ve müşteri memnuniyeti veya tecrübesine yönelik aktivitelerin yürütülmesi ile dijital veya diğer mecralarda müşteri kazanım ve mevcut müşterilerde değer yaratımına yönelik aktivitelerin kurgulanması, tasarlanması ve pazarlama odaklı veri analitiği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları başta olmak üzere aşağıda belirtilen amaçlar (“Amaçlar”) için işlenebilecektir:

 • Şirketimiz tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve/veya icrası,
 • Şirketimiz tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimizin ve Şirketimizleilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası  

amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda; [www.milas-bodrumairportairport.com] adresinde listelenen grup şirketlerimiz başta olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında iş ortaklarımıza, Aéroports de Paris Grubu başta olmak üzere hissedarlarımıza,  tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas etmeniz halinde, Şirketimizin genel müdürlüğü, kartvizitler, açık internet kaynakları, matbu ve çevrimiçi formlar, faks, posta, e-posta, telefon, iletişim merkezi, internet sitesi ve kurumsal sosyal medya kanalları vasıtasıyla elektronik ve/veya fiziki ortamdan toplanmaktadır.

 

Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası, meşru menfaat, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde açık rızanızın alınması hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, [www.milas-bodrumairportairport.com] adresinden ulaşabileceğiniz TAV Milas-Bodrum Terminal İşletmeciliği Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

 

TAV MİLAS-BODRUM TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ MÜŞTERİ AÇIK RIZA METNİ

 

TAV Milas-Bodrum Terminal İşletmeciliği Anonim Şirketi Müşteri Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni’nde belirtilen kapsamda kişisel verilerimin  işlenmesini ve bu amaçlarla  Şirketinizin yurt içindeki ve  yurt dışındaki iş ortaklarına, grup şirketlerinize, Aéroports de Paris Grubu başta olmak üzere hissedarlarınıza, tedarikçilerinize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılmasını kabul ediyorum.

 

 

Ad

:

 

 

Soyad

:

 

 

Tarih

:

 

 

İmza

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ ONAYI

 

 

Şirket tarafından kişisel verilerimin [aşağıda / yukarıda] belirtilen iletişim bilgilerime tanıtım, teklif, promosyon, anket, etkinlik gibi her türlü doğrudan ve dolaylı pazarlama faaliyetleri kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesini ve ticari ileti gönderiminin sağlanması için Şirketinizin hizmet aldığı tedarikçilerle paylaşılmasını kabul ediyorum.

 

 

Ad

:

 

Soyad

:

 

Cep Telefonu No.

:

 

E-posta

:

 

Tarih

:

 

İmza

: